Prieres - 11 mai 2016

fr - Prières de Madagascar


Ray ô mitalaho aminao izahay


hahay manaja ny tontolo iainana,


mba hanana asa ny tsirairay


ary mba handry fahalemana ny tany


ka tsy hisy intsony ny fahantrana


eto amin’ny ity tany fandalovana ity.


Père, nous te supplions : que nous sachions respecter toute vie et notre environnement, que chacun ait du travail que nous puissions vivre dans la sécurité et la paix ainsi il n’y aura plus de pauvreté dans note monde.


Andriamanitra, lalina ny fitiavanao anay


koa ampio izahay mba hahay hifanampy sy hiray hina


ary hifankatia na amin’ny mora na amin’ny sarotra n’aiza n’azay misy anay


mba tsy hisian’ny fahantrana intsony.


Seigneur, profond est ton amour pour nous. Aide-nous à unir nos efforts, à être solidaires, à nous aimer les uns les autres aussi bien dans ce qui nous rend heureux que dans la difficulté et quelque soit le lieu où nous vivons pour qu’il n’y ait plus de pauvreté.


Ry Andriamanitra Rainay ô !


Ianao nahary anay olombelona mitovy endrika aminao mba ho sambatra sy ho finaritra


am-panompoana anao.


Ka ankehitriny ry Tompo dia maro aminay sy amin’ny firenena samy hafa no milomano ao anatin’ny fahantrana.


Koa mihanta aminao izahay ka amindrao fo mba tsy hisy intsony ny fahantrana fa mba ho hafaliana sy hasambarana hatrany no hiainanay ka ho feno fiderana anao hatany ny vavanay isan’andro miaraka amin’ masina Maria mpanjakavavin’ny fiadanana izahay no mitalaho izany Aminao.


Dieu notre Père, tu as créé chaque personne à ton image pour être heureux et te servir. Aujourd’hui, Seigneur, beaucoup de personnes chez nous et d’autres pays nagent dans la pauvreté. Aussi nous te supplions qu’il n’y ait plus de pauvreté mais de la joie et du bonheur dans notre vie pour que notre bouche chante ta louange chaque jour. Nous t’en supplions avec Marie reine de la paix.